Regulamin

Regulamin Akcji Charytatywnej
„Szczecin Dzieciom”

§1
Organizator akcji „Szczecin Dzieciom”

Akcja organizowana jest z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie pani Małgorzaty Nermend.

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, tel.: 91 453-94-33, e-mail: sp11@miasto.szczecin.pl. Akcja swoim zasięgiem obejmuje szczecińskie placówki oświatowe (przedszkola oraz szkoły podstawowe), szczecińskie placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, centra opieki nad dzieckiem).

§2
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki organizacji akcji charytatywnej „Szczecin dzieciom”.

Akcja organizowana przez Szkołę Podstawową nr 11 w Szczecinie jest akcją non-profit, a osoby zaangażowane w jej prowadzenie pracują w ramach wolontariatu i nie pobierają wynagrodzenia, ani nie czerpią żadnych korzyści majątkowych w związku jej prowadzeniem.

Przystąpienie do akcji przez Firmę lub Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie zakupów Produktów wymienionych w §3 Regulaminu oraz nieodpłatne przekazanie ich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Nieodpłatne przekazanie organizatorowi akcji odzieży oraz zabawek jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator Akcji jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Osobami /Firmami Wspierającymi i nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazywanych produktów. Produkty nie są objęte gwarancją i jej nie podlegają.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 • Organizator Akcji – Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie.
 • Czas trwania Akcji – okres wskazany w §5
 • Akcja – akcja charytatywna „ Szczecin Dzieciom” organizowana przez Szkołę Podstawową nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, której cel opisano w §3.
 • Darczyńca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji, zakupi odzież dziecięcą, maskotki, zabawki lub klocki oraz nieodpłatnie przekaże je na rzecz Akcji.
 • Firma – każda firma lub instytucja, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji, zakupi odzież dziecięcą, maskotki, zabawki lub klocki oraz nieodpłatnie przekaże je na rzecz Akcji.
 • Patron – firma lub osoba publiczna udzielająca wsparcia Akcji w sposób opisany w §6.
 • Produkt/y – nieużywana odzież dziecięca, maskotki, zabawki lub klocki.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.

§3
Cel akcji

Celem akcji charytatywnej „Szczecin Dzieciom” jest integracja społeczności szczecińskiej w celu przeprowadzenia zbiórki nieużywanej odzieży dziecięcej (dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat), maskotek, zabawek oraz klocków. Otrzymane od darczyńców odzież i pozostałe przedmioty pochodzące ze zbiórki, przekazane zostaną najuboższym rodzinom lub placówkom wymienionym w §1 po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby. Weryfikację wniosków przeprowadzi powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie komisja.

§4
Beneficjenci Akcji

Beneficjentami akcji „Szczecin Dzieciom” są najuboższe rodziny zamieszkujące obszar miasta Szczecin oraz wymienione w §1 szczecińskie placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Warunkiem wnioskowania o pomoc w ramach Akcji jest zapoznanie się Regulaminem Akcji i akceptacja jego postanowień.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Beneficjentowi darowizny z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W sytuacji, gdy taka przeszkoda ma charakter trwały lub trudność leży po stronie Beneficjenta, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innej osoby lub podmiotu, którego statutowe cele działalności są zbliżone do określonych w §1, Organizator może dokonać darowizny na rzecz tej osoby lub tego podmiotu.

W wyznaczonym terminie, osoby wnioskujące (po wylegitymowaniu się) osobiście odbierają przyznane Produkty z sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20. Warunkiem przekazania Produktów jest podpisanie przez osobę wnioskującą protokołu przekazania Produktów.

§5
Darczyńca (Osoba Wspierająca/ Firma)

Darczyńcą Akcji może zostać każda osoba prywatna, Firma lub instytucja. Darczyńca przekazując Produkty, wypełnia Wniosek Darowizny, stanowiący załącznik nr 2 Regulaminu.

Warunkiem przekazania Produktów w ramach Akcji jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Niewypełnienie Wniosku Darowizny jest jednoznaczne z niewyrażeniem zgody na upublicznienie danych osobowych Osoby Wspierającej/ Firmy składającej darowiznę na rzecz Akcji.

§6
Patron Akcji

Patronem Akcji zostaje firma lub osoba publiczna wspierająca Akcję poprzez przekazanie znacznych ilości Produktów, wspierająca Akcję w sposób niematerialny, udzielającej wsparcia technicznego. Tytuł Patrona Akcji przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Informacja o Patronie Akcji publikowana jest na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Akcji.

§7
Czas trwania Akcji

Zbiórka Przedmiotów podczas Akcji jest cykliczna i podzielona na okresy kwartalne. W wymienionych miesiącach Organizator skupia się na zbiórce odzieży sezonowej:

 • Styczeń, luty, marzec (wiosna) – odzież wiosenna.
 • Kwiecień, maj, czerwiec (lato) – odzież letnia.
 • Lipiec, sierpień, wrzesień (jesień) – odzież jesienna.
 • Październik, listopad, grudzień (zima) – odzież zimowa.

Przekazanie „odzieży posezonowej” spowoduje jej zmagazynowanie i rozdysponowanie w późniejszym okresie. Maskotki, zabawki oraz zabawki przekazywane są na bieżąco. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub odwołania Akcji. Odwołanie akcji nie wpływa na proces przekazywania zmagazynowanych Produktów.

§8
Wnioskowanie o zapomogę

Produkty zebrane podczas Akcji przekazywane są wyłącznie na wniosek osób lub podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wsparcia dla dziecka przez Dyrektora lub pedagoga przedszkola/szkoły podstawowej lub placówki wychowawczo-opiekuńczej, do którego dziecko uczęszcza.

Wypełniony wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20 lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20, , 71-632 Szczecin .

Na podstawie złożonego wniosku, zasięgając opinii Dyrektora/pedagoga placówki, do której uczęszcza dziecko, Komisja weryfikuje sytuację materialną rodziny wnioskującej. W przypadku braku wnioskowanego Produktu (w czasie wpłynięcia wniosku), wniosek przechowywany jest przez okres 2 miesięcy. Po upływie 2 miesięcy wniosek jest komisyjnie niszczony (bez sporządzania protokołu zniszczenia).

§9
Komisja rozpatrująca złożone wnioski

Złożone wnioski o pomoc materialną określoną w §2 rozpatrywane są co najmniej raz w miesiącu przez komisję w skład, której wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, pani Małgorzata Nermend – przewodniczący komisji.
 2. Koordynator Akcji pan Paweł Łubian.
 3. Koordynator Akcji pani Maria Święcka.
 4. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu pani Julita Kawecka-Typek.
 5. Pedagog szkolny pani Elżbieta Błaszczyk-Kubielska.
 6. Pedagog szkolny pani Emilia Czekońska.
 7. Członek komisji pani Alicja Kozłowska.
 8. Członek komisji pani Małgorzata Łukasik.
 9. Członek komisji ks. Grzegorz Medoń.

Komisja podejmuje decyzję w składzie co najmniej 5-osobowym.

W wyniku prac komisji, tworzony jest Protokół zdawczo-odbiorczy (stanowiący załącznik nr 3 Regulaminu) przekazania Produktów na rzecz osób/instytucji wnioskujących.

§10
Produkty niespełniające wymogów formalnych

Akcja polega na zbiórce wyłącznie nowych, nieużywanych Produktów. Produkty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą przyjmowane, ewidencjonowane, przekazywane.

Produkty przesłane pocztą, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą odsyłane nadawcy. Zostaną zutylizowane.

§11
Strona internetowa/profil FB Akcji

Akcja posiada stronę internetową funkcjonującą pod adresem: szczecin-dzieciom.sp11.szczecin.pl oraz profil Facebook’owy Szczecin Dzieciom, na łamach których publikowana jest informacja o przekazanych Produktach, Regulamin Akcji, kwartalne sprawozdania z akcji.

§12
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych darczyńców oraz beneficjentów Akcji jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, e-mailowo: sp11@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 45 39 433.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe, o których mowa w §11pkt. 1 przetwarzane są zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego udziału w akcji charytatywnej „Szczecin Dzieciom”. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi udział w Akcji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b. w/w rozporządzenia.
 6. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda jest wyrażona poprzez złożeniu podpisu na Wniosku o przyznanie pomocy materialnej w ramach akcji charytatywnej „Szczecin Dzieciom” oraz Deklaracji darowizny w ramach akcji charytatywnej „Szczecin Dzieciom”.
 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące i działające na rzecz prawidłowego i terminowego przeprowadzenia Akcji.
 8. Uczestnik Akcji ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnik Akcji ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Organizator oświadcza, że dane osobowe przez niego gromadzone nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§13
Postanowienia końcowe

Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej: szczecin-dzieciom.sp11.szczecin.pl.

Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie szczecin-dzieciom.sp11.szczecin.pl. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod nr telefonu: 91 453-94-33 lub adresem e-mail: szczecin-dzieciom@sp11.szczecin.pl.

Theme: Overlay by Kaira
ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin