Pytania i odpowiedzi

  1. Do kogo kierowana jest akcja ?

Beneficjentami akcji „Szczecin Dzieciom” są najuboższe rodziny zamieszkujące obszar miasta Szczecin oraz wymienione w §1 regulaminu szczecińskie placówki opiekuńczo-wychowawcze.

2. Kto może zostać darczyńcą ?

Darczyńcą Akcji może zostać każda osoba prywatna, Firma lub instytucja. Darczyńca przekazując Produkty, wypełnia Wniosek Darowizny, dostępny w zakładce „Dokumenty”.

3. Jak wnioskować o zapomogę ?

Produkty zebrane podczas Akcji przekazywane są wyłącznie na wniosek osób lub podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wsparcia dla dziecka przez Dyrektora lub pedagoga przedszkola/szkoły podstawowej lub placówki wychowawczo-opiekuńczej, do którego dziecko uczęszcza.

Wypełniony wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20 lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20, , 71-632 Szczecin .

Na podstawie złożonego wniosku, zasięgając opinii Dyrektora/pedagoga placówki, do której uczęszcza dziecko, Komisja weryfikuje sytuację materialną rodziny wnioskującej.

4. Jak zostać Patronem Akcji ?

Patronem Akcji zostaje firma lub osoba publiczna wspierająca Akcję poprzez przekazanie znacznych ilości Produktów, wspierająca Akcję w sposób niematerialny, udzielającej wsparcia technicznego. Tytuł Patrona Akcji przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie.

Informacja o Patronie Akcji publikowana jest na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Akcji.

Theme: Overlay by Kaira
ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin